Zespół Szkół w Przemkowie
Strona Główna · Wiem, umiem, rozumiem · ROBOTYKA · Galeria · Wyszukiwarka · RODO ...
Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
RODO
Nabór LO i BS I st.
Nabór - LO i ZSZ (Informacje)

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Kliknij aby pobrać podanie

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2016 r. poz. 1943)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

4. Rozporządzenie MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 ? 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. 2017 r poz. 586)

5. Zarządzenie nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

6. Zarządzenie nr 16 /2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie dolnośląskim

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Podanie w wersji papierowej o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 1 do 20 czerwca 2018 r. w sekretariacie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

2. Kandydat do szkoły, dołącza w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:
a) świadectwo ukończenia szkoły lub kopię świadectwa poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
b) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub kopię tego zaświadczenia poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
c) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych,
d) inne dokumenty (np. opinia PPP, orzeczenie PPP), które mogą być istotne przy kwalifikacji kandydata,
e) 2 zdjęcia legitymacyjne.

3. Dyrektor szkoły w terminie określonym przez Kuratora Oświaty powołuje komisję
rekrutacyjną, której zadaniem jest:
- sporządzenie listy kandydatów
- obliczenie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów
- ustalenie listy kandydatów wg liczby uzyskanych punktów
- ustalenie listy przyjętych uczniów.

4. 13 lipca 2018r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół.

5. Do 25 lipca 2018r. rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do LO lub BS I St. w postaci przedłożenia oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego..

6. Kandydaci do Branżowej Szkole I Stopnia zobowiązani są dostarczyć do dn. 25.07.2018 r. do szkoły pierwszego wyboru umowę o pracę od dnia 1 września 2018 r. lub zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2018 r. i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

7. 26 lipca 2018r. nastąpi podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

III. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) max100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego ? które mnożymy przez 0,2
b) max 72 punkty za oceny z następujących przedmiotów- język polski, język obcy wiodący (angielski lub niemiecki na poziomie III.1), matematyka, i jeden z: biologia, geografia, informatyka - uczeń może otrzymać za każdą ocenę:
- celujący -18 punktów,
- bardzo dobry ?17 punktów,
- dobry - 14 punktów,
- dostateczny ?8 punktów,
- dopuszczający ?2 punkty.
c) max 18 pkt za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach
d) 7 pkt za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
e) max 3pkt za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Schemat przyznawania punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odbędzie się na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 ? 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. 2017 r poz. 586, § 6 pkt.1 oraz pkt.2).

3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznane za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie dolnośląskim zawiera Zarządzenie nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 22 lutego 2018 roku.

4. Kandydaci do szkoły będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w pkt III, ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dana klasa.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

7. Planuje się utworzyć jedną klasę w Liceum Ogólnokształcącym oraz jedną klasę w Branżowej Szkole I Stopnia (klasa wielozawodowa).

8. Określa się limit 20 miejsc we wszystkich klasach.

9. Minimum punktów, które będą kwalifikowały kandydata do danej szkoły, ustalone będzie w trakcie rekrutacji.

IV. ZWOLNIENIA Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2. 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty;

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym - przyznaje się 20 punktów,
2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
3) dobrym - przyznaje się 13 punktów,
4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

V. KWALIFIKOWANIE DO SZKÓŁ

1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1) do 28 czerwca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe,
2) 13 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
3) do 17 lipca 2018 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły,
4) do 25 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia).,
5) 26 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
1) do 31 lipca 2018 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załączonymi dokumentami,
2) do 7 sierpnia 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe,
3) 22 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
4) 22 sierpnia 2018 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia,
5) do 28 sierpnia 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia),
6) 29 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego wniosku komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

VII. ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW.

1. W szkole powołuje się od 7 maja 2018 r. punkt informacyjny dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych:
a) sekretariat szkoły, tel. 76 8320 666
(Informacje udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 ? 14.30)
b) doradca zawodowy i dyrekcja szkoły, sala nr 20 (dyżur dla uczniów gimnazjum i ich rodziców:
- we wtorek w godzinach 15:00 ? 16:00;
- w piątek w godzinach 14:00 ? 16:00)

2. Szczegółowe informacje można uzyskać także na stronie www.zsprzemkow.internetdsl.pl.

Kliknij aby pobrać podanie


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji