Zespół Szkół w Przemkowie
Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
Nabór LO i ZSZ

Nabór - LO i ZSZ (Informacje)


KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ DECYDOWAĆ O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE
w roku szkolnym 2017/2018


1. Wstęp
1. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w trybie rekrutacji mogą ubiegać się jedynie absolwenci gimnazjów posiadający co najmniej poprawną ocenę z zachowania.
2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest :
- złożenie podania w sekretariacie szkoły w terminie od 01 czerwca do 21 czerwca 2017r. - w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przekroczony,
3. Dyrektor szkoły w terminie określonym przez Kuratora Oświaty powołuje komisję
rekrutacyjną, której zadaniem jest:
- sporządzenie listy kandydatów
- obliczenie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów
- ustalenie listy kandydatów wg liczby uzyskanych punktów
- ustalenie listy przyjętych uczniów.
2. Punktacja:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych – które mnożymy przez 0,2 oraz języka obcego na poziomie podstawowym – mnożymy przez 0,08 i języka obcego na poziomie rozszerzonym – mnożymy przez 0,12
b) 80 punktów za oceny z następujących przedmiotów- język polski, język obcy, matematyka, i jeden z: biologia, geografia, informatyka - uczeń może otrzymać za każdą ocenę:
celujący - 20 pkt.,
bardzo dobry - 16 pkt.,
dobry - 12 pkt.,
dostateczny - 8 pkt.,
dopuszczający - 2 pkt.
c) 20 punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punkty,
udział w konkursach o zasięgu co najmniej na szczeblu wojewódzkim: 1 konkurs- 3 pkt., 2 konkursy- 6 pkt., 3 i więcej - 9 pkt.,
osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym- 1 osiągnięcie – 2 pkt., 2 i więcej - 4 pkt.,
wzorowe zachowanie, wolontariat, praca na rzecz środowiska, samorząd szkolny- 2 pkt.


W przypadkach uczniów zwolnionych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, z:
języka polskiego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego,
historii i wos – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z historii i wos,
matematyki - liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,
przedmiotów przyrodniczych – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,
języka obcego - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez kandydata.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do liceum niezależnie od ustalonych kryteriów.

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych są:
Łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym
Ocena z zachowania
Liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale
Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych w świadectwie ukończenia gimnazjum


3. Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają:

a) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania),
b) fotografię, rozmiar: 37x 52 mm
c) orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządu słuchu),
d) zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych).
4. Terminy rekrutacji:

01. 06.2017 - 21.06.2017 - termin składania podań przez kandydatów do klas pierwszych
/wzór podania w sekretariacie szkoły/

23.06.2017 - 27.06.2017 - składanie przez kandydatów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych:
kopii (potwierdzonych przez dyrektora szkoły) świadectw ukończenia gimnazjum,
kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów,
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi

do 30.06.2017 - praca Szkolnych Komisji Rekrutacyjnych

Do 07.07.2017 - ogłoszenie wyników rekrutacji/ wywieszenie list kandydatów
przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

do 18.07.2017 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie
oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

19.07.2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz liczby
wolnych miejsc
20.07.2017 – poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc


POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

do 24.07.2017 - składanie podań przez uczniów niezakwalifikowanych do żadnej
ze szkół

do 14.08.2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych

do 23.08.2017 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie
oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

24.08.2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej

25.08.2017 – poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc


Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

DOKUMENTY:KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ DECYDOWAĆ O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE
w roku szkolnym 2017/2018


1. Wstęp
1. O przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w trybie rekrutacji mogą ubiegać się jedynie absolwenci gimnazjów posiadający co najmniej nieodpowiednią ocenę z zachowania.
2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest :
- złożenie podania w sekretariacie szkoły w terminie od 01 czerwca do 21 czerwca 2017r. do podania należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy oraz zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
- w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przekroczony,
3. Dyrektor szkoły w terminie określonym przez Kuratora Oświaty powołuje komisję
rekrutacyjną, której zadaniem jest:
- sporządzenie listy kandydatów
- obliczenie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów
- ustalenie listy kandydatów wg liczby uzyskanych punktów
- ustalenie listy przyjętych uczniów.

2. Punktacja:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych – które mnożymy przez 0,2 oraz języka obcego na poziomie podstawowym – mnożymy przez 0,08 i języka obcego na poziomie rozszerzonym – mnożymy przez 0,12
b) 80 punktów za oceny z następujących przedmiotów- język polski, język obcy, matematyka, i jeden z: biologia, geografia, informatyka - uczeń może otrzymać za każdą ocenę:
celujący - 20 pkt.,
bardzo dobry - 16 pkt.,
dobry - 12 pkt.,
dostateczny - 8 pkt.,
dopuszczający - 2 pkt.
c) 20 punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punkty,
udział w konkursach o zasięgu co najmniej na szczeblu wojewódzkim: 1 konkurs- 3 pkt., 2 konkursy- 6 pkt., 3 i więcej - 9 pkt.,
osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym- 1 osiągnięcie – 2 pkt., 2 i więcej - 4 pkt.,
wzorowe zachowanie, wolontariat, praca na rzecz środowiska, samorząd szkolny- 2 pkt.


W przypadkach uczniów zwolnionych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, z:
języka polskiego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego,
historii i wos – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z historii i wos,
matematyki - liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,
przedmiotów przyrodniczych – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,
języka obcego - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez kandydata.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do liceum niezależnie od ustalonych kryteriów.

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych są:
Łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym
Ocena z zachowania
Liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale
Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych w świadectwie ukończenia gimnazjum


3. Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają:

a) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania),
b) kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
c) zaświadczenie od pracodawcy gwarantujące zatrudnienie w określonym zawodzie,
d) fotografię, rozmiar: 37x 52 mm
e) orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządu słuchu),
f) zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych).

4. Terminy rekrutacji:

01. 06.2017 - 21.06.2017 - termin składania podań przez kandydatów do klas pierwszych
/wzór podania w sekretariacie szkoły/

23.06.2017 - 27.06.2017 - składanie przez kandydatów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych:
kopii (potwierdzonych przez dyrektora szkoły) świadectw ukończenia gimnazjum,
kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów,
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi

do 30.06.2017 - praca Szkolnych Komisji Rekrutacyjnych

Do 07.07.2017 - ogłoszenie wyników rekrutacji/ wywieszenie list kandydatów
przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Do 10.07.2017 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

do 18.07.2017 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie
oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

19.07.2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz liczby
wolnych miejsc
20.07.2017 – poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc


POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

do 24.07.2017 - składanie podań przez uczniów niezakwalifikowanych do żadnej
ze szkół

do 14.08.2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych

Do 14.08.2017 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych


do 23.08.2017 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie
oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

24.08.2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej

25.08.2017 – poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc


Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

DOKUMENTY:

KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ DECYDOWAĆ O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW NA I i III SEMESTR TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE
w roku szkolnym 2017/2018


1. O przyjęcie na I semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę oraz są absolwentami gimnazjum oraz ośmioletnich szkół podstawowych.
2. O przyjęcie na III semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ubiegać się mogą kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę oraz posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
3. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
1 fotografię, rozmiar: 37x52mm
oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej.
4. Terminarz rekrutacji:
od 01.06.2017 do 21.06.2017 - termin składania podań
od 23.06.2017 - 27.06.2017 - składanie przez kandydatów kopii świadectw
28.06.2017- 30.06.2017 - praca Szkolnych Komisji Rekrutacyjnych
do 07.07 2017r. – ogłoszenie wyników naboru
do 18.07.2017r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
do 19.07.2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz liczby
wolnych miejsc
20.07.2017 – poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc


POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Do 24.07.2017 - składanie podań przez uczniów niezakwalifikowanych do żadnej
ze szkół

do 14.08.2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych

do 23.08.2017 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie
oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

24.08.2017 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej

25.08.2017 – poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc


Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.


DOKUMENTY:

Dodane przez Eric dnia 08/13/2007 11:30:06 6586 Czytań · Drukuj

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji

Copyright © Paweł Kuźmiak Zespół Szkół w Przemkowie
Powered by PHP-Fusion CMSTheme by Itanium & Eric Rekut810838 Unikalnych wizyt