Zespół Szkół w Przemkowie
Nawigacja
Strona Główna
Wiem, umiem, rozumiem
ROBOTYKA
Wolontariat
TPD
Galeria
Twórczość uczniów
Linki
Kontakt ze szkołą
Wyszukiwarka
Nabór LO i ZSZ

Witamy
Witamy na oficjalnej stronie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie!


Informacje
Pełna nazwa:
Dyrektor:
Rok wybudowania szkoły:
Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie
mgr Monika Dźwigaj

1976

Zespoły szkolne:
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap I


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt Budowlany


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj

Pawel_Kuzmiak dnia 07/13/2018 16:19:22 · Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), który mówi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. unieważnia przedmiotowe postępowanie.
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków ? ETAP I w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.Monika Dźwigaj - Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowi

z_promocji dnia 07/11/2018 13:03:27 · Drukuj

PRZETARG!!!
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap I


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt Budowlany

INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
pn. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków ETAP I

Zgodnie z art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), mając na względzie zapewnienie konkurencyjności w toczącym się postępowaniu, zamawiający przedstawia w załączeniu stanowisko w odniesieniu do zadanych pytań, które mogą być pomocne w kalkulowaniu ceny za realizację przedmiotu zamówienia.


Pytanie 1. W jaki sposób należy prowadzić instalacje teletechniczne do punktów dostępowych WiFi w pierwszym etapie robót?
Odp. Na potrzeby pierwszego etapu robót instalacje teletechniczne należy prowadzić w rurach pvc fi13 (należy przewidzieć dodatkowo 300 m rurki).

Pytanie 2. Czy punkty dostępowe wymagają zasilenia?
Odp. Przewidziano zasilanie POE. Dopuszcza się zamianę zasilania na 230V - wówczas należy doprowadzić najbliższe zasilanie (doprowadzić przewód YDY 3x2,5 łącznie ok. 300 m).

Pytanie 3. Czy ilość kabli zasilających do gniazd i wypustów w przedmiarze robót jest wystarczająca.
Odp. Długość kabli została oszacowana, zmierzona. W toku prowadzona prac może zajść konieczność położenia dłuższych przewodów niż założono w przedmiarze (o ok. 250 m).

Pytanie 4. W przedmiarze brak jest kabla do głośników, jaki należy ułożyć kabel?
Odp. Do głośników należy ułożyć kabel głośnikowych 2x2,5 - szacowana długość 300 m.

Pytanie 5. Czy dopuszcza się ułożenia przewodów rurkach na suficie w sali gimnastycznej.
Odp. Z uwagi na monolityczną konstrukcje tego sufitu dopuszcza się ułożenie w rurkach - należy wtedy przewidzieć rurki pvc ok. 250 m.

Powyższa informacja nie ma wpływu na wyznaczony termin składania ofert tj. do 11.07.2018 r. godz. 10:00.


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj

Pawel_Kuzmiak dnia 06/26/2018 17:08:51 · Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych dostępna TUTAJ

.
z_promocji dnia 06/26/2018 08:10:47 Czytaj więcej · 22 Czytań · Drukuj

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE
UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE
W związku z wejściem w życie dyrektywy europejskiej 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci.
z_promocji dnia 06/03/2018 07:03:30 Czytaj więcej · 25 Czytań · Drukuj

DZIEŃ FUNDUSZY EUROPEJSKICH


W dniu 12 maja 2018r. grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie pod opieką pani dyrektor Moniki Dźwigaj oraz nauczyciela EDB pani Magdaleny Żuchowskiej - Jakubowskiej, wzięła udział w V edycji - Dni Otwartych Funduszy Europejskich, których głównym organizatorem był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica 59-170 Przemków.


Uczestnicy Koła Ratownictwa Medycznego zaprezentowali udzielanie pierwszej pomocy, której uczyli się od września pod okiem Pani Magdaleny Żuchowskiej-Jakubowskiej.


Przemkowscy licealiści zachęcali również uczestników pikniku do wspólnej zabawy przy grach logicznych.


Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i miłe sobotnie przedpołudnie, spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknej przemkowskiej przyrody.


>

z_promocji dnia 05/23/2018 13:18:01 · Drukuj

REKRUTACJA!!!

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Kliknij aby pobrać podanie

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2016 r. poz. 1943)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

4. Rozporządzenie MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 ? 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. 2017 r poz. 586)

5. Zarządzenie nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

6. Zarządzenie nr 16 /2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie dolnośląskim

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Podanie w wersji papierowej o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 1 do 20 czerwca 2018 r. w sekretariacie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

2. Kandydat do szkoły, dołącza w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:
a) świadectwo ukończenia szkoły lub kopię świadectwa poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
b) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub kopię tego zaświadczenia poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
c) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych,
d) inne dokumenty (np. opinia PPP, orzeczenie PPP), które mogą być istotne przy kwalifikacji kandydata,
e) 2 zdjęcia legitymacyjne.

3. Dyrektor szkoły w terminie określonym przez Kuratora Oświaty powołuje komisję
rekrutacyjną, której zadaniem jest:
- sporządzenie listy kandydatów
- obliczenie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów
- ustalenie listy kandydatów wg liczby uzyskanych punktów
- ustalenie listy przyjętych uczniów.

4. 13 lipca 2018r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół.

5. Do 25 lipca 2018r. rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do LO lub BS I St. w postaci przedłożenia oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego..

6. Kandydaci do Branżowej Szkole I Stopnia zobowiązani są dostarczyć do dn. 25.07.2018 r. do szkoły pierwszego wyboru umowę o pracę od dnia 1 września 2018 r. lub zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2018 r. i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

7. 26 lipca 2018r. nastąpi podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

III. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) max100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego ? które mnożymy przez 0,2
b) max 72 punkty za oceny z następujących przedmiotów- język polski, język obcy wiodący (angielski lub niemiecki na poziomie III.1), matematyka, i jeden z: biologia, geografia, informatyka - uczeń może otrzymać za każdą ocenę:
- celujący -18 punktów,
- bardzo dobry ?17 punktów,
- dobry - 14 punktów,
- dostateczny ?8 punktów,
- dopuszczający ?2 punkty.
c) max 18 pkt za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach
d) 7 pkt za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
e) max 3pkt za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Schemat przyznawania punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odbędzie się na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 ? 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. 2017 r poz. 586, § 6 pkt.1 oraz pkt.2).

3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznane za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie dolnośląskim zawiera Zarządzenie nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 22 lutego 2018 roku.

4. Kandydaci do szkoły będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w pkt III, ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dana klasa.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

7. Planuje się utworzyć jedną klasę w Liceum Ogólnokształcącym oraz jedną klasę w Branżowej Szkole I Stopnia (klasa wielozawodowa).

8. Określa się limit 20 miejsc we wszystkich klasach.

9. Minimum punktów, które będą kwalifikowały kandydata do danej szkoły, ustalone będzie w trakcie rekrutacji.

IV. ZWOLNIENIA Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2. 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty;

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym - przyznaje się 20 punktów,
2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
3) dobrym - przyznaje się 13 punktów,
4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

V. KWALIFIKOWANIE DO SZKÓŁ

1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1) do 28 czerwca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe,
2) 13 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
3) do 17 lipca 2018 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły,
4) do 25 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia).,
5) 26 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)
1) do 31 lipca 2018 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załączonymi dokumentami,
2) do 7 sierpnia 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe,
3) 22 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
4) 22 sierpnia 2018 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia,
5) do 28 sierpnia 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (i zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia),
6) 29 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wyżej wymienionego wniosku komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

VII. ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW.

1. W szkole powołuje się od 7 maja 2018 r. punkt informacyjny dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych:
a) sekretariat szkoły, tel. 76 8320 666
(Informacje udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 ? 14.30)
b) doradca zawodowy i dyrekcja szkoły, sala nr 20 (dyżur dla uczniów gimnazjum i ich rodziców:
- we wtorek w godzinach 15:00 ? 16:00;
- w piątek w godzinach 14:00 ? 16:00)

2. Szczegółowe informacje można uzyskać także na stronie www.zsprzemkow.internetdsl.pl.

Kliknij aby pobrać podanie


Pawel_Kuzmiak dnia 05/09/2018 10:46:19 · Drukuj

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW26 kwietnia 2018 roku pożegnaliśmy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Zgodnie z tradycją naszej szkoły uroczystość przygotowali i poprowadzili uczniowie z klasy drugiej LO.W części oficjalnej uczniowie otrzymali dyplomy absolwenta i złożyli uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor Monika Dźwigaj podsumowała imiennie osiągnięcia każdego z uczniów. Wręczyła również nagrody książkowe- głównie za działalność na rzecz szkoły i środowiska. Nie zabrakło również podziękowań za pracę dydaktyczno -wychowawczą, które przekazał gronu pedagogicznemu gospodarz klasy III Michał Mazur.


W części artystycznej serca uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości podbił kabaret w wykonaniu drugoklasistów.
Apel został starannie przygotowany pod czujnym okiem pani Iwony Łopacińskiej- Skraba oraz pani Anety Sołtysiak. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w świetlicy szkolnej.

"Życie jest cudowną historią utkaną nicią dnia...
Odurza nas szczęściem, karmi miłością, otula zaufaniem,
daje wiarę i nadzieję na przyszłość...
Życie choć czasami tak trudne, pełne doświadczeń...
jest wspaniałym Skarbem...
Tylko musimy dostrzec Jego wartość.."

- życzymy Wam drodzy absolwenci, abyście nauczyli się dostrzegać pozytywne aspekty życia i szczęśliwie podążali w dorosłość.


Dyrekcja ZS

z_promocji dnia 05/08/2018 06:31:01 · Drukuj

SPOTKANIE Z PANIĄ SENATOR

25 kwietnia 2018r. uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie swoją obecnością zaszczyciła Pani Senator RP Dorota Czudowska. Pani Senator przybyła wraz z asystentką Grażyną Majchrzak. Uczniowie mieli możliwość rozmowy z Panią Senator i bliższego poznania jej życiorysu zawodowego i wielkiego zaangażowania w działalność na rzecz innych. Pani Senator odpowiedziała na nurtujące młodzież pytania związane z obecną sytuacją polityczną na arenie międzynarodowej.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie LO bardzo dziękują Pani Senator RP Dorocie Czudowskiej za przybycie i wspaniałą lekcję wychowania obywatelskiego.z_promocji dnia 05/08/2018 06:17:20 · Drukuj

Wizyta uczniów Zespołu Szkół na Uniwersytecie ZielonogórskimW dniu 23 kwietnia 2018r. licealiści z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie (ZS) oraz uczniowie klas 3 gimnazjum z SP1 mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów na Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ). Wyjazd na Uniwersytet odbył się w ramach podpisanej umowy patronackiej między UZ a Liceum Ogólnokształcącym w Przemkowie. Koordynatorem współpracy ze strony UZ jest prof. dr hab. Stefan Dudra, ze strony ZS dyrektor szkoły Monika Dźwigaj.
Uczniów i nauczycieli z ZS przywitali: Prodziekanem Wydziału Humanistycznego ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr Nel Bielniak, prof. dr hab. Jarosław Macała - dyrektor Instytutu Politologii oraz prof. dr hab. Stefan Dudra.


Pierwsze wykłady wygłosili pracownicy Instytutu Politologii dr Piotr Pochyły oraz dr Weronika Gornicka. W trakcie prelekcji pt. "Po co Nam polityka" - dr Piotr Pochyły przekonywał uczniów do tego, że warto interesować się tym, co nas otacza. Pokazał, w swoim wystąpieniu, iż nawet jeśli młodzi ludzie nie interesują się polityką, to polityka interesuje się młodymi ludźmi. To przecież przyszli wyborcy, a bardzo często, szczególnie w samorządzie lokalnym, każdy głos może okazać się "na wagę złota". Dr Piotr Pochyły zwrócił również uwagę na rolę internetu w polityce i polityki w internecie.Wysłuchaliśmy również dr Weroniki Gornickiej w krótkim wykładzie "Nauki polityczne - z czym do ludu" - dr Weronika Gornicka omówiła, jak postrzegana jest polityka, przybliżyła reakcja na polityków oraz zwróciła uwagę na kilka aspektów dotyczących polityki w kulturze popularnej, filmie, w świecie fantasy, w świecie superbohaterów oraz w sporcie.Po krótkiej przerwie dr Małgorzata Karczewska wraz z Prodziekanem ds. Studenckich dr Nel Bielniak omówiły zasady rekrutacji na wydział neofilologii, ze szczególnym uwzględnieniem filologii angielskiej. Przedstawiły, jak wyglądają studia na filologii angielskiej, jakie specjalności oferuje filologia, jak wyglądają praktyki studenckie. Uczniowie mieli również możliwość poznania programu stypendialnego Erazmus i rozmowy ze studentkami, które z funduszy tego programu odbywały studia na uniwersytecie w Hiszpanii.Na zakończenie zajęć na UZ prof. dr hab. Stefan Dudra zapowiedział powołanie w Zespole Szkół w Przemkowie Koła Młodego Politologa i swoją opiekę nad tym kołem. Pierwsi licealiści już zgłosili swoją chęć w pracach koła. Inauguracyjne spotkanie w maju 2018r. Szczegółową datę podamy w najbliższym czasie.


Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS bardzo dziękują pracownikom UZ za miłe przyjęcie i ciekawe zajęcia.

z_promocji dnia 04/24/2018 16:46:46 · Drukuj

I DIECEZJALNE MISTRZOSTWA MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICHW sobotę 21 kwietnia, w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie odbyły się I Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Szachach Szybkich o Puchar Biskupa Zielonogórsko-gorzowskiego. 32 młodych szachistów z Dzikowic, Lubska, Przemkowa, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Gubina, Kożuchowa i Bledzewa rywalizowało ze sobą w rozgrywkach szachowych. Współorganizatorami Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów był Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie oraz UKS "Szach-Mat Przemków". Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kościele, której przewodniczył ks. Łukasz Malec, dyrektor Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przy kurii biskupiej w Zielonej Górze.


Druga część odbyła się w Zespole Szkół im. Ireny Sendler, gdzie ministranci podjęli walkę szachową o puchar biskupa. Mistrzostwa rozgrywano systemem szwajcarskim, tempem 15 minut na zawodnika na dystansie 7 rund. Zawody toczyły się w bardzo przyjaznej atmosferze, ale nie pozbawionej emocji. Walka o czołowe miejsca trwała do ostatnich sekund ostatniej rundy.


Ostatecznie pierwsze miejsce zajął Cyprian Skibicki z parafii NSPJ w Lubsku, II. Michał Suchecki z parafii Matki Bożej w Dzikowicach i III miejsce zajął Michał Dźwigaj z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie.


Dziękujemy pracownikom szkoły, uczniom i parafianom za pomoc w organizacji spotkania. Puchary zostały ufundowane przez Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Wdzięczność kierujemy w stronę ks. kan. Krzysztofa Mrukowicza, proboszcza przemkowskiej parafii za ufundowanie nagród w Mistrzostwach. Pomysłodawcą Mistrzostw jest ks. Michał Płończak.
Entuzjazm i zainteresowanie uczestników Mistrzostw są motywacją do organizacji kolejnych zawodów w przyszłym roku.


z_promocji dnia 04/23/2018 18:24:09 · Drukuj

Strona 1 z 65 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 14
Najnowszy Użytkownik: z_promocji

Copyright © Paweł Kuźmiak Zespół Szkół w Przemkowie
Powered by PHP-Fusion CMSTheme by Itanium & Eric Rekut835588 Unikalnych wizyt