Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dodane przez z_promocji dnia 07/11/2018 13:03:27

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), który mówi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. unieważnia przedmiotowe postępowanie.
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków ? ETAP I w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.Monika Dźwigaj - Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowi