PRZETARG!!!
Dodane przez Pawel_Kuzmiak dnia 06/26/2018 17:08:51
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - etap I


Dokumenty przetargowe:

1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświdczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art 24
10. Zał. nr 7. STWiOR Instalacje Elektryczne
11. Zał. nr 8. STWiOR Roboty Malarskie
12. Zał. nr 9. Przedmiary robót
13. Zał. nr 10. Projekt Wykonawczy
14. Zał. nr 11. Projekt Budowlany

INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
pn. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków ETAP I

Zgodnie z art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), mając na względzie zapewnienie konkurencyjności w toczącym się postępowaniu, zamawiający przedstawia w załączeniu stanowisko w odniesieniu do zadanych pytań, które mogą być pomocne w kalkulowaniu ceny za realizację przedmiotu zamówienia.


Pytanie 1. W jaki sposób należy prowadzić instalacje teletechniczne do punktów dostępowych WiFi w pierwszym etapie robót?
Odp. Na potrzeby pierwszego etapu robót instalacje teletechniczne należy prowadzić w rurach pvc fi13 (należy przewidzieć dodatkowo 300 m rurki).

Pytanie 2. Czy punkty dostępowe wymagają zasilenia?
Odp. Przewidziano zasilanie POE. Dopuszcza się zamianę zasilania na 230V - wówczas należy doprowadzić najbliższe zasilanie (doprowadzić przewód YDY 3x2,5 łącznie ok. 300 m).

Pytanie 3. Czy ilość kabli zasilających do gniazd i wypustów w przedmiarze robót jest wystarczająca.
Odp. Długość kabli została oszacowana, zmierzona. W toku prowadzona prac może zajść konieczność położenia dłuższych przewodów niż założono w przedmiarze (o ok. 250 m).

Pytanie 4. W przedmiarze brak jest kabla do głośników, jaki należy ułożyć kabel?
Odp. Do głośników należy ułożyć kabel głośnikowych 2x2,5 - szacowana długość 300 m.

Pytanie 5. Czy dopuszcza się ułożenia przewodów rurkach na suficie w sali gimnastycznej.
Odp. Z uwagi na monolityczną konstrukcje tego sufitu dopuszcza się ułożenie w rurkach - należy wtedy przewidzieć rurki pvc ok. 250 m.

Powyższa informacja nie ma wpływu na wyznaczony termin składania ofert tj. do 11.07.2018 r. godz. 10:00.


Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie
Monika Dźwigaj